ทัวร์เขาคิชกูฎ ยิ้มรับบุญ 1 Day

ทัวร์เขาคิชกูฎ

เดินทาง มี.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 999 บาท นมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาคิชกูฎ 1 ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียว

Share

Share

วันแรก    กรุงเทพฯ -จันทบุรี -อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ –วัดกระทิง -วัดเขาสุกิม -กรุงเทพฯ
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการนํ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต ้อนรับท่านและคอยอํานวยความสะดวก
05.30 น. ออกเดนทางสู่ อ.คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีโดยรถตู้ปรับอากาศระหวางทาง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
อิสระอาหารกลางวนตามอัธยาศัย
12.00 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นําท่านโดยสาร รถสองแถว ขึ้นเขาคิชฌกูฏ ซงเขาคิชฌกูฏ ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เชิญท่านไหว้พระทำบุญตามอัธยาศัยโดยลูกทัวร์ จะมีเวลาในการไหว้พระ ทําบุญบนเขาโดยประมาณ 4 ชั่วโมง
 
หมายเหตุ : เนื่องจากเราใช้เวลาอยู่เขาค่อนข้างนาน ท่านควรสวมใส่รองเท้าที่เดินสบาย หมวก ร่ม
 
 
 
 

 
 
 

 


 

 
 


 

 
Powered by MakeWebEasy.com