ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โอตารุ 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK34

สายการบิน Nok scoot เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท โอตารุ คลองตารุ พระใหญ่อะดะมะ ไดบุตสึ ตลาดปลาซัปโปโรโจไง อุทยานโมอาย สวนหมีโชวะชินซัง หุบเขานรกจิโกกุดานิ อุทยานโมอาย

Share

Share


  
วันแรก     สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง   สนามบินชิโตเซะ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ
วันที่สาม   สกีรีสอร์ท - โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สี่      อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
วันที่ห้า    อิสระช้อปปิ้งตามอธัยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก    สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 


 
 


 
 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com