ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…อู้! ลัลลา ลงแดนใต้ 6D4N

ทัวร์ไต้หวัน TGTPE05

สายการบินไทยแอร์เวย์ เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวีน ณ ตึกไทเป 101

Share

Share


วันแรก กรุงเทพมหานคร–ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน- เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ 
วันที่สอง เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง โดมแห่งแสง -ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ 
วันที่สาม ขนมพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วันที่สี่ ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่- ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง 
วันที่ห้า ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ตึกชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREEอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก–ตลาดกลางคืนซื่อหลิน 
วันที่หก ร้านเครื่องสําอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน- MITSUI OUTLET MALL ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 


 

 
   
Powered by MakeWebEasy.com