ทัวร์ญี่ปุ่น เลทส์โก กิโมโนซากุระ 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX01

สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท ชมดอกซากุระที่โอซาก้า @โรงกษาปณ์ เช็คอินปราสาทโอซาก้า เยือนสวนกวางนารา เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มชินไซมาชิ

Share

Share


  
วันแรก   กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง  โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - สวนกวางนารา - ปราสาทโอซาก้า - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ริงกุเอ้าท์เล็ท 
วันที่สาม ชมซากุระ ณ โรงกษาปณ์โอซากา้ - เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
วันที่สี่  อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย 
วันที่ห้า สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง 

 
 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com