ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK02

สายการบิน Thai airasia x เดินทาง พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท ชิโตเสะ ซัปโปโร บ่อน้ำสีฟ้า นาฬิกาไอน้ำโบราณ สวนโอโดริ ทุ่งพิงค์มอส สวนทิวลิป อิออนมอลล์

Share

Share


  
วันแรก    กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง  ชิโตเสะ - ซปโปโร - ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - บ่อน้ำสีฟ้า - โซอุนเคียว 
วันที่สาม  นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส (ชบะซากระ) - สวนทิวลิป - อิออน มอลล์
วันที่สี่  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
วันที่ห้า  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก  สนามบินชิโตเซะ –กรุงเทพฯ
 

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*
** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 

 
 


  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


 Powered by MakeWebEasy.com