ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย 9D6N

ทัวร์ตุรกี ZIST22

สายการบินเตอรก์ชิ แอรไ์ลน์ (TK) เดินทาง เม.ย. 63 ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท เมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุสานอตาเติร์ก เมืองใต้ดิน หุบเขาอุชิชาร์ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบรารณเอฟฟิซุส

Share

Share

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
วันที่สอง สนามบินอิสตันบูล เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - ทะเลสาบเกลือ - เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก - เมืองคัปปาโดเจีย

วันที่สาม  เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรมโรงงานเซรามิก - โรงงานเครื่องประดับ 

วันที่สี่  เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองคอนย่า – ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ – เมืองปามุคคาเล่

วันที่ห้า เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮยราโพลส – เมองคซาดาซ - เมืองเอฟฟิซุส - ห้องอาบนํ้าโรมันโบราณ - หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี

วันที่หก เมืองคูซาดาซิ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองชานัคคาเล่ – นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส - วิหารโอลิมเปียน เซอุส – โรงละครอะโครโปลิส

วันที่เจ็ด เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย - ท่าเรือกัลป์ ลิโพลี - นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบลู - เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์บาซาร์ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์

วันที่แปด เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซี – จัตุรัสทักษิม - สวนดอกทิวลิป - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่เก้า  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


  
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com