ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 3D2N

ทัวร์ฮ่องกง ZHKG01

สายการบินแอร์เอเชีย เดินทาง มี.ค. - ก.ย.63 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า เก็บภาพกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน วิคตอเรียพีค รีพลัสส์เบย์

Share

Share

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – โบส์ถเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – ไทปาฟู้ ดสตรีท ย่านกุนฮา – ฮ่องกง 
วันที่สอง  วิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – สำนักชีฉีหลิน และสวนหนานเหลียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights
วันที่สาม ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินดอนเมือง
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้าน
รัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และรานจวเวอรร ซงจาเปนตองระบไวในโปรแกรมทวร เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน
โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค ้าเป็นหลัก
 
  
 
  
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com