ทัวร์จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน 7D4N

ทัวร์จอร์เจีย FVB

สายการบินQatar Airways เดินทาง มี.ค.63- เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท เปิดโลกกว้างกับอาเซอร์ไบจาน Azerbaijan Land of Fire ประเทศที่มีสถานที่ขึ้นทะเบียน มรดกโลกหลายแห่ง ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden

Share

Share

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่สอง โดฮา-บากู(อาเซอรไ์บจาน)-ชมย่านเมืองเก่า-ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden Tower-บากู 
วันที่สาม  บากู-โกบุสตาน-ภเูขาโคลน-แหลมอับเชรอน-ภูเขาแห่งไฟ-บากู-ช้อปปิ้งถนนนิซามิ 
วันที่สี่ บากู- ทบิลิซี่ (จอรเ์จีย) -โบสถ์ทรินิตี้-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-ป้อมปราการนาริกาลา สะพานสันติภาพ-ทบิลิซี 
วันที่ห้า ทบิลิซี่-มิทสเคต้า-อนานูริ -Memorial of Friendship-คาซเบกี- ทบิลิซี่ 
วันที่หก ทบิลิซี่-สนามบิน 
วันที่เจ็ด  กรงุเทพฯ 

Powered by MakeWebEasy.com