ทัวร์ตุรกี เมืองอิชเมียร์ 9D6N

ทัวร์ตุรกี PTK11TK

สายการบินTURKISH AIRLINES เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท สุเหร่าสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

Share

Share

 

วันแรก  กรุงเทพ (สวุรรณภูมิ) 
วันที่สอง สนามบินอะตาเติร์ก – เมืองอิชเมียร์ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี –เมืองคูซาดาซี 
วันที่สาม เมืองคูซาดาซี- โรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองปามคุคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส 
วันที่สี่ เมืองปามคุคาเล่–เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย 
วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเกีย–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ – บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง – โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามคิ 
วันที่หก นครใต้ดินคาร์ตัค - เมืองอิสตันบูล
วันที่เจ็ด กรุงอิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่ – ตลาดสไปซ์ – ย่านทักซิมสแควร์ 
วันที่แปด กรุงอิสตันบูล–มัสยิดชามลีกา – จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด – ฮิปโปโดม – สุเหร่า สีนํ้าเงิน – สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำ เยเรบาทัน - สนามบินอิสตันบูล 
วันที่เก้า กรุงเทพ(สวุรรณภูมิ)


 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com