ทัวร์จีน ต้าลี่ แชงกรีล่า 5D4N

ทัวร์จีน PCN128L

สายการบินLUCKY AIR เดินทาง พ.ย.62 - เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก ชมวัดลามะซงจ้านหลิง ได้ชื่อว่า พระราชวังโปตะลาน้อย

Share

Share

วันแรก  สนามบินสวุรรณภูมิ - สนามบินลี่เจียง 
วันที่สอง เมืองโบราณต้าหลี่ –ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า )+ ระหว่างทางแวะชมช่องแคบเสือกระโจน-เมืองเก่าแชงกรีล่า 
วันที่สาม วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - เมืองลี่เจียง - เมืองเก่าซู่เหอ - สระมังกรดํา 
วันที่สี่ อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ) ชมโชวค์วาม ประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว) - อุทยานน้ำหยก – หุบเขาพระจันทร์สีนํ้า เงิน – เมืองเก่าลี่เจียง 
วันที่ห้า สนามบินลี่เจียง – สนามบินสวุรรณภูมิLJG-BKK 8L825 (10.00-11.25)
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com