ทัวร์เกาหลี โซล อินชอน 5D3N

ทัวร์เกาหลี ZICN02

สายการบินAIR ASIA X เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท ชมดอกซากุระบาน ทะเลสาบซอกชน เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลนิชาน พระราชวังสุดโรแมนติกชางเคียงกุง สุดมันส์ สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด

Share

Share

วันแรก  สนามบินดอนเมือง – สนามบินอินชอน เมิองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
วันที่สอง สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส - โซลทาวเวอร์ - ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน - สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี - พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย
วันที่สาม  ผลิตภัณฑน้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง - พระราชวังชางเคียงกุง - คอสเมติค ตลาดเมียงดง 
วันที่สี่   ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - ถนนฮงแด – เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอนิชอน 
วันที่ห้า  สนามบินดอนเมือง 
ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,999 บาท
*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทริป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทริป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน**
 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com