ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5D3N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวัน TPE59

สายการบินEVA AIR เดินทาง ก.พ.- มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท ชมธรรมชาติที่อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก ขอพร ณ วัดหลงซาน

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด –น้ำพุร้อนเป่ยโถว –วัดหลงซาน– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – รา้นคอสเมติก– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบนิเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบิรการข้างต้นยังไม่รวมค่าทริปคนขบัรถ มัคคเุทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
   

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวัน TGTPE05

สายการบินไทยแอร์เวย์ เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวีน ณ ตึกไทเป 101

New

ทัวร์ไต้หวัน CI202

สายการบินCHINA AIRLINES เดินทาง ก.พ.- ต.ค.63 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE37

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เดินทาง เม.ย. - ต.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE20

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดปลาเมืองไทเป อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com