ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 5D3N

ทัวร์อินเดีย ZDEL05

สายการบิน Thai Airways เดินทาง ม.ค.-พ.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ซิตี้พาเลช ฮาวามาฮาล กุดัมมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย ตลาดพื้นเมืองจันปาท ป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ด

Share

Share

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) - สนามบินอินทิรา คานธี -เมืองเดลี –เมองชยประ 
วันที่สอง ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด - พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด-พระราชวังกลางนํ้า- ซิตี้ พาเลซ - ฮาวา มาฮาล - วัดพระพิฆเนศ
วันที่สาม ชัยปุระ - แซนด์เบารี-เมืองอัครา - อัครา ฟอร์ท
วันที่สี่ ทัชมาฮาล - เมืองเดลี - กุตับมีนาร์ - ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท- ท่าอากาศยานนานาชาติ อินทิรา คานธี
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป** ** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ1,500 บาท/ท่าน/ทริป** ** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
** สำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 บาท **
 

 
 
    

 

 
Powered by MakeWebEasy.com