ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป 5D4N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวัน FBB

สายการบินไชนาแอร์ไลน์ เดินทาง ธ.ค.62 - พ.ค.63 ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท นั่งรถไฟโบราณ ขมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว แช่ออนเซ็นห้องพักส่วนตัว ปลาประธานาธิบดี + สเต็กจานร้อน

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ●สนามบินเถาหยวน(ไทเป)●เมืองจางฮวา●วัดหลงซานลู่กัง (นั่งสามล้อ)● ถนนโบราณลู่ก่าง ●พิพิธภัณฑ์กระจก●ไถจง
วันที่สอง หนานโถว ●ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (นั่งกระเช้า) ●วัดพระถังซัมจั๋ง ●วัดเหวินหวู่ ●ชมชาอหลง ●เจียอี้ WENHUA NIGHT MARKET
วันที่สาม อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ไถจง ●ร้านพายสับปะรด●ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
วันที่สี่ ไทเป●ศนยGERMANIUM ●ตึกไทเป 101 ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ●COSMETIC ●ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต ●เถาหยวน
วันที่ห้า ●สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ 
 

 

 
   

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวัน CI202

สายการบินCHINA AIRLINES เดินทาง ก.พ.- ต.ค.63 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท สวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี กรุงไทเป ถ่ายรูปเชคอินกับตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดจงไถ่ฉานซื่อ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE37

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เดินทาง เม.ย. - ต.ค.63 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

New

ทัวร์ไต้หวัน TGTPE05

สายการบินไทยแอร์เวย์ เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ช้อปปิ้ง E-DA Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวีน ณ ตึกไทเป 101

New

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE20

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ม.ค. - มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดปลาเมืองไทเป อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com