ทัวร์จีน เฉิงตุ จิ่วจ้ายโกว 6D3N

ทัวร์จีนZCTU05

สายการบินลัคกี้แอร์ เดินทาง ม.ค.-เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท ซีฟูดปูขน หอยเป๋าฮื้อ เฉิงตุ เมืองจิ่วโกว น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบมังกรคู่ วัดเหวินซู ถนนคนเดินชุนซีลู่ ทะเลสาบยาว ทะเลสาบแพนด้า

Share

Share

วันแรก กรุงเทพฯ –ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ                    
วันที่สอง  ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ–ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ – เมอืงโบราณตเูจยีงเยยี่น – เมอืงจวิ่จา้ยโกว
วันที่สาม อุทยานแหง่ชาตจิวิ่จา้ยโกว (รวมรถประจําทางภายในอุทยาน) –โชวท์เิบต (OPTION) 
วันที่สี่ เมอืงจวิ่จา้ยโกว– เมอืงเฉงิต ู– ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
วันที่ห้า เมอืงเฉงิต ู – วดัเหวนิซู –ถนนโบราณสถานจงิ๋หลี่ –รา้นยางพารา – รา้นบวัหมิะ –โชวเ์ปลยี่นหนา้กาก (รวมคา่ขมการแสดงแลว้) – สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ 
วันที่หก ทา่อากาศยานนานาชาตเิฉงิตซูวงหลวิ –ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ
** อตัราน ี้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ** ** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท/ทา่น/ทรปิ**
สําหรับเด็กอายุ 2-18 ปี ต้องชําระค่าทัวร์เพิ่มจากราคาทัวร์ข้างต้น 3,000 บาท 
 
 
 
 
                            
Powered by MakeWebEasy.com