ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอิี ไทจง 5D4N

ทัวร์ไต้หวันZTPE22

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง ม.ค.-มิ.ย.63 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท พิเศษทานอาหารบนตึกไทเป เมนูเด็ด บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เจียอี้ เมืองไทจง ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ

Share

Share

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –เจียอี้
วันที่สอง ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง 
วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง– ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ–ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วันที่สี่ ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน– ร้านคอสเมติก– Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

 

 
   
Powered by MakeWebEasy.com