ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5D3N

ทัวร์ญี่ปุุ่น ZNGO11

สายการบินAIRASIA X เดินทาง เม.ย.63 ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นตำหรับ ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น เซ็ตหมูย่างมิโซะไบโฮบะ นาโกย่า ชมซากุระ ริมแม่น้ำซาไก ทาคายาม่า อิออน มอลล์ เกียวโต

Share

Share


  
วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
วันที่สอง   นาโกย่า - ชมซากุระบริเวณแม่น้ำซาไก - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า -เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
วันที่สาม ปราสาทมัตซึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - โทยาม่า - สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
วันที่สี่ เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ทางเดินนักปราชญ์ - นาโกย่า - มิตซุยเอ้าท์เล็ท
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ
 บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***Powered by MakeWebEasy.com