ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI 6D 4N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวันFBB

สายการบิน THAI LION AIR (SL) เดินทาง พ.ค. - ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท เที่ยวครบเต็มอิ่ม ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชทอุทยานอาลีซาน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! Gift Set

รายละเอียดสินค้า

วันแรก     สนามบินดอนเมือง     ä (-/-/-)
วันที่สอง   สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน●หมู่บ้านสายรุ้ง●MIHAYARA ICE CREAM ●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา●วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้   ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม   เจียอี้ ●อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต   ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่      ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อุทยานเย๋หลิ่ว ●ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น●ตลาดปลาไทเป    ä(เช้า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น)
วันที่ห้า     ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑ์กู้กง● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101●ศูนย์เครื่องสำองค์ ●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค● วัดหลงซาน ●ชอปปิ้งซีเหมินติง     ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่หก     ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง   ä(เช้า/-/-)
 
 
 
 


อัตราค่าบริการไม่รวม
**ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูติกำหนด (ไม่รวมค่าบริการ) **
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการจองและชำระเงินคะ
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวัน FZB

สายการบินสายการบินนกสกู๊ต เดินทาง ก.ย.62-มี.ค. ราคาเริ่มต้น 11,878 บาท ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้งร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101

New

ทัวร์ไต้หวัน FTTB ปีใหม่

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เดินทาง28 ธ.ค. 62–01 ม.ค. 63 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 เคาท์ดาวน์ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน5วัน4คืน ไต้หวันจุใจ...ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง •วัดจงไถฉานซื่อ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา •วัดพระถังซัมจั๋ง •วัดเหวินหวู่•นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน• เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต•เมืองไทเป•อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก •วัดหลงซาน•ซีเหมินติง•ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน•อุทยานเย่หลิว •หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

New

ทัวร์ไต้หวัน FZB

สายการบินสายการบินนกสกู๊ต เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท เที่ยวตลาดปลาไทเป พักดี 4 ดาว ถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ซีเหมินติง สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง

New

ทัวร์ไต้หวัน FTTB

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เดินทาง มิ.ย. - ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท นำท่านเหินฟ้าสูท่าอากาศยานนานาชาติไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com