ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI 6D 4N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวันFBB

สายการบิน THAI LION AIR (SL) เดินทาง พ.ค. - ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท เที่ยวครบเต็มอิ่ม ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชทอุทยานอาลีซาน แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน อาหารซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา แถมฟรี!! Gift Set

รายละเอียดสินค้า

วันแรก     สนามบินดอนเมือง     ä (-/-/-)
วันที่สอง   สนามบินดอนเมือง ●สนามบินเถาหยวน●หมู่บ้านสายรุ้ง●MIHAYARA ICE CREAM ●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา●วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้   ä (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม   เจียอี้ ●อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต   ä(เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่      ไถจง ●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อุทยานเย๋หลิ่ว ●ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น●ตลาดปลาไทเป    ä(เช้า/กลางวัน/อิสระอาหารเย็น)
วันที่ห้า     ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●พิพิธภัณฑ์กู้กง● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101●ศูนย์เครื่องสำองค์ ●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค● วัดหลงซาน ●ชอปปิ้งซีเหมินติง     ä(เช้า/กลางวัน/เย็นอิสระ)
วันที่หก     ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง   ä(เช้า/-/-)
 
 
 
 


อัตราค่าบริการไม่รวม
**ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
**ขณะนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติ ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,700 บาท หรือมากกว่าตามที่สถานฑูติกำหนด (ไม่รวมค่าบริการ) **
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนทำการจองและชำระเงินคะ
 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวันFBB06

สายการบิน VIETJET AIRWAY เดินทาง พ.ค. - มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ ปลาประธานาธิปดี ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA แถมฟรี!! GIFT SET

New

ทัวร์ไต้หวันFZB20

สายการบิน THAI AIRWAYS เดินทาง ก.ค.62 - ม.ค.63 ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก เมนูพิเศษ!! อาหารซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

New

ทัวร์ไต้หวัน FTTB

สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เดินทาง มิ.ย. - ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท นำท่านเหินฟ้าสูท่าอากาศยานนานาชาติไทจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

New

ทัวร์ไต้หวัน FBB

สายการบิน THAI LION AIR (SL) เดินทาง พ.ค. - ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี+สเต็กจานร้อน+SEAFOOD

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com