ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Alishan 6D4N

รหัสสินค้า : ทัวร์ไต้หวันFICB31

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง ก.ย. - ต.ค . 61 ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป เหย่หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง เมนูเลิศ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

รายละเอียดสินค้า

วันแรก    ท่าอากาศยานดอนเมือง   
วันที่สอง  ท่าอากาศยานดอนเมือง  เถาหยวน  หนานโถว  ผู่หลี่   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่  หมู่บ้านสายรุ้ง  ชิมชา  ไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม   ไทจง  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ  อาหลี่ซาน   ป่าสนพันปี  เจี๊ยอี้
วันที่สี่       เจี๊ยอี้   ไทเป   ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ช้อปปิ้งซีเหมินติง                                                  
วันที่ห้า    ไทเป   หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น   อุทยานเหย่หลิ่ว  ดิวตี้ฟรี    Germanium  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่หก    ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง                               

    

 ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

ราคาทัวร์ไม่รวม : ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ

                   


สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ทัวร์ไต้หวันFBBTPE04

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง ส.ค..61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู - จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน -

New

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE44

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง 28ธ.ค.61 - 1ม.ค.62ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดพระถังซัมจั๋งที่ - นั่งรถไฟโบราณ - ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน - ช้อปกันอย่างเต็มที่จากนั้นนำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไทเปได้ตามอัธยาศัย - ท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย

New

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE43

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง 31ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก - นั่งรถไฟโบราณ - นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

New

ทัวร์ไต้หวันFBB08

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง พ.ย.61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) - ชมตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน(Lungshan Temple)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป - วัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com