ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน ราคาเริ่้ม 12,900

ทัวรพม่า FBB-02

สายการบิน ไทยไลออนแอร์ กำหนดการเดินทาง เมษายน - ตุลาคม 60 ราคาเริ่ม 12,900 

Share

Share

โปร ยิ้มยิ้ม  เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน
บินไลอ้อนแอร์ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ
พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พักหรู 4 ดาว+พิเศษ เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา
จุดเด่นของโปรแกรม
«      ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ 
«      สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ
 «        เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต
«         สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
«      สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
«      ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย , ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
«      อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+น้ำอัดลม+ผ้าเย็น
«      เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว เต็มอิ่ม 4 วัน 3 คืน
«      แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
 
วันแรก           กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา 
 
วันที่สอง         หงสาวดี-พระสุพรรณกัลยา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์  แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

วันที่สาม         พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตา ทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 
วันที่สี่            ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว
6 เม.ย.609 เม.ย.603513,90013,50012,9003,500
12 เม.ย.6015 เม.ย.603514,90014,50013,9003,500
13 เม.ย.6016 เม.ย.603514,90014,50013,9003,500
28 เม.ย.601 พ.ค.603514,90014,50013,9003,500
4 พ.ค.607 พ.ค.603513,90013,50012,9003,500
11 พ.ค.6014 พ.ค.603513,90013,50012,9003,500
25 พ.ค.6028 พ.ค.603512,90012,50011,9003,500
8 มิ.ย.6011 มิ.ย.603512,90012,50011,9003,500
22 มิ.ย.6025 มิ.ย.603512,90012,50011,9003,500
6 ก.ค.609 ก.ค.603513,90013,50012,9003,500
7 ก.ค.6010 ก.ค.603514,90014,50013,9003,500
27 ก.ค.6030 ก.ค.603512,90012,50011,9003,500
10 ส.ค.6013 ส.ค.603513,90013,50012,9003,500
11 ส.ค.6014 ส.ค.603514,90014,50013,9003,500
24 ส.ค.6027 ส.ค.603512,90012,50011,9003,500
7 ก.ย.6010 ก.ย.603512,90012,50011,9003,500
28 ก.ย.601 ต.ค.603512,90012,50011,9003,500
12 ต.ค.6015 ต.ค.603512,90012,50011,9003,500
19 ต.ค.6022 ต.ค.603512,90012,50011,9003,500
20 ต.ค.6023 ต.ค.603514,90014,50013,9003,500
22 ต.ค.6025 ต.ค.603513,90013,50012,9003,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
Powered by MakeWebEasy.com