ทัวร์ยุโรปเยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน

ทัวร์ยุโรป FCDB

สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ กำหนดการเดินทาง 21-28 กันยายน 2560 ราคาเริ่มต้น 49,900 12-19 และ 21-28  ตุลาคม 2560  

Share

Share

We're one Promotion
เยอรมัน ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชค 8 วัน
พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน

 
วันแรก          กรุงเทพฯ                                                                                                      (ไทย)

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.05น.  ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ EK373บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง        ดูไบ-BMW WORLD - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก-สนามกีฬาโอลิมปิค-จัตุรัสมาเรียน    (ยูเออี-เยอรมัน)

00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.20 น. เดินทางสู่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่EK53บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินมิวนิคประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้วนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิค ที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่BMWWELT (ถ่ายรูป)อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว ให้ท่านเดินเล่น เลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์ 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านมาเก็บภาพพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NymphenburgPalace)นิมเฟนเบิร์กเป็นวังฤดูร้อนของ พระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรีย และ เฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอยตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก, แม็กซิมิลเลียน ที่ 2 เอ็มมานูเอลเจ้าชาย อีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียส่วนกลางของวังสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1675ก่อนขับรถพาชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ ฯลฯ นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NH MunchenMesseหรือระดับเดียวกัน

วันสาม          ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น              (เยอรมัน)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น นำท่านขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซึ่งเป็นปราสาทตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น้ำพอลลัทเข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทหลังใหญ่สีขาว ตั้งอยู่กลางป่าเขาลำเนาไพร ที่ซึ่งมีสีสันแปลกแปลง แตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได้ ปราสาทหลังนี้เพิ่งได้รับขนานนามว่า นอยชวานสไตน์ ก็เพียงภายหลังจากที่ กษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ได้เสด็จสวรรคตแล้วในปี 1886 เที่ยวชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง วอล์ทดิสนีย์ ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของดิสนีย์แลนด์
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมันที่ใช้เมืองนี้เป็นจุดแวะพักขนถ่ายสินค้าและซื้อขายเกลือมาแต่โบราณ เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดน ออสเตรีย มีความงดงามทางด้านทัศนียภาพอันเป็นที่กล่าวถึง ชมทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขา
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักณ Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันสี่             อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท      (เยอรมัน-ออสเตรีย)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่า “อินส์บรูคนั้น” แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก ออสเตรียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997ซาลส์บวร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท (WolfgangAmadeusMozart) เป็นสถานที่ถ่ายทำของ TheSoundofMusicภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ดนำท่านชมสวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลส์บวร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ดูๆ อะไรก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ ตรารูปโมสาร์ทไปหมดทั้งสิ้น
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักณ Austria trend salzburg hotelหรือระดับเดียวกัน

วันห้า      ฮัลล์สตัทท์-เชสกี้ ครุมลอฟ             (ออสเตรีย-เชค)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในSalzkammergutเขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ(CeskyKrumlov) เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง ทำให้เมื่อมองจากมุมสูงจะเกิดภาพที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์มาก
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักณ BellevueHotel หรือระดับเดียวกัน

วันหก     ปร๊าก-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-โบสถ์เซนต์ไวตัส - สะพานชาร์ลส์-นาฬิกาดาราศาสตร์ (เชค)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบนปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนำท่านเดินทางสู่ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี 
เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปีค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นำท่านไปชมนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักณ International Prague Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด        ประตูเมืองเก่า-อิสระช้อปปิ้ง                                (เชค)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมประตูเมืองเก่า “PowderGate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (OldTownHall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338หาซื้องานศิลปะจากศิลปินอิสระ แล้วเชิญท่านช้อปปิ้งเครื่องแก้วโบฮีเมียนคริสตัลที่มีชื่อเสียงของสาธารณะรัฐเชค อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ ๆใน Palladium Shopping Mall สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK140
วันที่แปด       ดูไบ-กรุงเทพฯ                                                                             (ยูเออี-ไทย)
00.25 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK376
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 
*******************************
 
อัตราค่าบริการ   
   
  
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กต่ำกว่า 12ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
มิถุนายน8-15 / 10-17 / 15-22 มิ.ย. 6049,90047,90010,000
กรกฎาคม7 – 14 / 8-15 / 9-16  ก.ค. 6052,90050,90010,000
สิงหาคม10 – 17 ส.ค. 6052,90050,90010,000
24 – 31 ส.ค. 6049,90047,90010,000
กันยายน21-28 ก.ย. 6049,90047,90010,000
ตุลาคม12-19 / 21-28 ต.ค. 6049,90047,90010,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
คนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร / วัน  / คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.       ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 1. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ
ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูตเยอรมัน ตามวันและเวลาที่นัดหมาย
 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5´2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จำนวน 2ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6เดือน)
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) /สำเนาสูติ-บัตร (ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 2. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน
  ในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป  หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด
 3. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3เดือน (90 วัน)พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง6เดือน
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 6 เดือน(นับจากวันปัจจุบัน) หากมียอดเดือนกระโดด ต้องขอ Statement  ย้อนหลัง 6เดือนจากธนาคาร อัพเดท15 วันก่อนยื่นวีซ่าควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา **สถานฑูตไม่รับพิจาร ณาบัญชีกระแสรายวัน**
             6.1ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็น พ่อ แม่ พี่น้อง ที่สามารถสืบความสัมพันธ์ได้ หรือ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีต้องใช้เพิ่มเติม คือBank Guaranteeที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) และระบุบชื่อผู้เดินทาง ต้องสะกดชื่อ– นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซ่า
            6.2 กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับ มาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 1. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่านั้น
 2. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมโดยที่บิดามารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตโดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องและต้องมาแสดงตัวพร้อมกันในวันยื่นวีซ่า พร้อมเซ็นชื่อในใบคำร้องขอวีซ่าต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานฑูต
 3. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรและถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้งหากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพทั้งนี้บริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
Powered by MakeWebEasy.com