ทัวร์ใต้หวัน

New

ทัวร์ไต้หวันFBBTPE04

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง ส.ค..61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู - จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ผ่านเส้นทางป่าสน -

New

ทัวร์ไต้หวันFBB08

สายการบินTHAI LION AIR (SL) เดินทาง พ.ย.61 - ม.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) - ชมตึกไทเป 101 - วัดหลงซาน(Lungshan Temple)เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป - วัดหลงซานหรือ เหมงเจีย หลงซาน(Mengjia Longshan)แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นหลัก

New

ทัวร์ไต้หวันFICB31

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง ก.ย. - ต.ค . 61 ราคาเริ่มต้น 16,888 บาท ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป เหย่หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง เมนูเลิศ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

New

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE44

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง 28ธ.ค.61 - 1ม.ค.62ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดพระถังซัมจั๋งที่ - นั่งรถไฟโบราณ - ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน - ช้อปกันอย่างเต็มที่จากนั้นนำทุกท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในไทเปได้ตามอัธยาศัย - ท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย

New

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE43

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง 31ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก - นั่งรถไฟโบราณ - นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป

New

ทัวร์ไต้หวันขายดีFZB

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดพระถังซัมจั๋ง - ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ยัง ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก

New

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE42

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง - ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน - ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน - เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว - ท่านช้อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK

New

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE41

สายการบินTHAI AIRWAYS เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง - ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน - ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อปปิ้งแบบจัดเต็มที่ MITSUI OUTLET PARK สวรรค์ของนักช้อปทั้งหลาย

New

ทัวร์ไต้หวันFBBTPE01

สายการบินEVA AIR เดินทาง ก.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน ที่มาของชื่อทะเลสาบสุริยันจันทรา - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู - การขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง(Gu Gong National Palace Museum)พิพิธภัณฑ์อันดับ 1 ใน 4 ของโลก

ทัวร์ไต้หวันFZBTPE21

สายการบินCHINA AIRLINES เดินทาง พ.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เกาสง – - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ทัวร์ไต้หวัน FZB TPE26

สายการบิน NOK SCOOT เดินทาง มี.ค. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์ เมนูพิเศษ:ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood เหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวัน FZB TPE17

สายการบิน EVA AIR เดินทาง ก.ค. – พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ถนนโบราณต้าซี ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง มิตซุย เอ้าเล็ต เขียนคำขอพร “ปล่อยโคมขงหมิง” มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา อาหารซีฟู้ดไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน FBB TPE03

สายการบินTHAI LION AIR เดินทาง เม.ย. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท เที่ยวชม 2 อุทยานที่มีความสวยงามของไต้หวัน นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ชมตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู ชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium ช้อปปิ้งที่ตลาดซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี + เสต็กจานร้อน + SEAFOOD

ทัวร์ไต้หวัน FBB TPE02

สายการบินTHAI LION AIR เดินทาง เม.ย. – ต.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป 101หมู่บ้านสายรุ้ง สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! ปล่อยโคมผิงซี ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดัง พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟต์สไตล์ไต้หวัน,อาหารซีฟู้ด,เสี่ยวหลงเปา

Powered by MakeWebEasy.com